Список джерел

1. Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас.- К.: Вища школа, 1990.- 458 с.

2. Абрамович Д.І. Києво-Печерський патерик / Д.І. Абрамович // Вступ. Текст. Примітки.- К., 1930. – 216 с.

3. Асєєв Ю.С., Харламов В.О. Архітектура: дерев’яна і кам’яна Київської Русі / Ю.С. Асєєв, В.О. Харламов. - К., 2001.- 210 с.

4. Брайчевский М.Ю. О первых договорах Руси с греками / М.Ю. Брайчевский // Советский ежегодник международного права за 1978 г.- М., 1980.

5. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі / М.Ю. Брайчевський.- К.: Наукова думка, 1998.- 178 с.

6. Дорошенко Д. Нарис історії України / Д. Дорошенко. - Т. 1-2.- К.: «Дніпрова хвиля», 1991.- 232 с.

7. Довженюк В.Й. Про давньоруську державність у період феодальної роздробленості / В.Й. Довженюк // Археологія.- Т. 10, 1954.

8. Долгопалова Л., Музыченко П. Роль православия в становлении государственности Киевской Руси / Л. Долгопалова, П. Музыченко.- Одесса, 1998.- 412 с.

9. Єфименко А. История украинского народа / А. Єфименко.- К: Лыбидь,1990.-512 c.

10. Котляр Н., Смолий В. История в жизнеописаниях / Н. Котляр, В. Смолий.- К.: Наукова думка, 1990.- 256 с.

11. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип’якевич - К.: Наукова думка, 1984. – 176 с.

12. Кульчицький В.С. Настюк М.І., Тищик Б.І. Історія держави і права України / В.С. Кульчицький, М.І. Настюк.- Львів, 1996. – 389 с.

13. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси: книга для чтения / Л.Д. Любимов.- М.: Просвещение, 1974.- 333 с.

14. Повість врем’яних літ / Переклад з давньоруської, післяслово, комент. В.В. Яременка.- К.: Радянський письменник, 1990. – 558 с.

15. Полонська-Василенко Н. Історія України / Н. Полонська-Василенко.- Т. 1-2. – К.: Вид-во «Либідь», 1992.

16. В.В. Петровський, Л.О. Радченко Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2007.- 524 с.

17. Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекції з російської історії. Київська Русь / А.Е. Пресняков.- М.: Наука, 1993.- 520 с.

18. Пріцак О.Й. Походження Русі: Стародавні скандинавські саги і стара Скандинавія / О.Й. Пріцак.- Т. 2. - К.: Обереги, 2004.- 1304 с.

19. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв / Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1982.- 488 с.

20. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси / Б.А. Рыбаков.- М.: Издание Академии Наук СССР, 1958.- 784 с.

21. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний.- К.- Київ: Либідь,1993.-720 c.

22. Толочко П.П. Київська Русь / П.П. Толочко. - К.: Альтернативи, 1998. - 352 с.

19. Федака С.Д. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття): Дис... д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Федака С.Д. - Ужгород, 2002. - 386 с.20. Фомин В.В. Варяги и варяжская Русь: К итогам дискуссии по варяжскому вопросу / В.В. Фомин.- М.: Русская панорама, 2005.- 488 с.

21. Київська Русь // Доступно з www.kpi.kharkiv.edu/history/navch/kl/l_3.htm

22.Ранньофеодальна держава Київська Русь // Доступно з: forlawyer.com.ua/.../16025-lekcya-3-rannofeodalna-derzhava-kiyivska-rus.html

23. Літопис руський // Ізборник // Доступно з: http: // litopys. org. ua

24. Правда руська // Ізборник // Доступно з: http: // litopys. org. ua

25. Слово о полку Игореве // Доступно з: http: // kharkov. vbelous. net / kn-igor.

26. Становлення і розвиток давньоруського права Київської Русі // Доступно з: studrada.com.ua/node/14347 -


[1] Бойко О.Д. Історія України: посібник / О.Д. Бойко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – С. 42.

[2]Боровський Я.Є. Про авторство «Слова» Данила Заточника / Я.Є Боровський Українське літературознавство. – Вип. 6. – 1969; Висоцький С.О., Боровський Я.Є. Література Київської Русі / С.О. Висоцький, Я.Є. Боровський // Історія української культури. – Т. 1. – К., 2001. Толочко П.П. Літописи Київської Русі / П.П. Толочко. – К.: Киевская Академия евробизнеса, 1994. – 88 с.; Брайчевский М.Ю. О первых договорах Руси с греками / М.Ю. Брайчевський // Советский ежегодник международного права за 1978 г. – Москва, 1980. [3]Патерик Киевского Печерского монастыря / Под ред. Д. И. Абрамовича. – Санкт-Петербург, 1911. [4]Махновець В.І. У війнах безсмертне / В.І. Махновець // «Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади та переспіви. – К.: «Наукова думка», 1967.- С. 17.

[5] Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас.- К.: Вища школа, 1990.- С. 24.

[6] Толочко ПП. Химера «Київської Русі» / П.П. Толочко // Батьківщина.- 1999.- № 8.- С. 29-33. [7] Рибаков Б.А. Київська Русь і російські князівства ХІІ-ХІІІ ст. / Б.А. Рибаков.- М., 1982.- С. 468.; Горінов М.М., Горський А.А. Історія Росії з давнини до наших днів: Посібник для вступників до ВНЗ / М.М. Горінов, А.А. Горський.- М.: Высшая школа, 1994. [8]Войтович Л.В. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації / Л.В. Войтович // Украинский исторический журнал.- 2003.- № 4.- С. 134-139.

[9]Добров П.В., Єсіп І.М. Історія України: курс лекцій і структурно-логічні схеми: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання та спеціальностей / П.В. Добров, І.М. Єсіп.- 2-е видання, змін. і доп.- Донецьк: Донецький національний університет , 2010.- С. 60.[10]Славяне и Русь: Проблемы и идеи: Концепции, рожденные трехвековой полемикой в хрестоматийном изложении / Сост. А.Г. Кузьмин. -
4-е изд.- М.:
Флинта:Наука, 1999.- С. 246.

[11] Ломоносов М.В. Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского» / М.В. Ломоносов // Доступно з: www.perfilovu.narod.ru/istor/lomonosmv.html

[12]Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас.- К.: Вища школа, 1990.- С. 45.

[13] В.В. Петровський, Л.О. Радченко Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2007.- С. 35

[14] Аркас М. Історія України-Русі / М. Аркас.- К.: Вища школа, 1990.- С. 58.


0000150106468601.html
0000212316426261.html
    PR.RU™